شنبه
ايدا بُريل (Ida Börjel) شاعر سوئدی /رباب محب

ايدا بُريل (Ida Börjel) شاعر سوئدی متولد 1975 با دفتر شعر« سُند » که در سال 2004 توسط نشر او ، ای ، آی اديتور – در 96 صفحه به چاپ رسيد پا به عرصه ادبيات نسل جوان کشور سوئد گذاشت. وجه مشخصه کتاب زبان تازه و نگاه هومانيستي شاعر به هستي و جهان پيرامونش است.
تيغ ِ قلم ايدا بريل بُرنده است. او به آداب و رسوم سوئدی ، به اروپائي ها ، به سيستم آموزشي، سيستم بهداری ، به آدمها ، به مادرش ، به خود و هستي و نام خود نيش مي زند. اما زبانش نرم است. شعار نمي دهد و از کليشه فاصله مي گيرد. او هنگام طرح مسائل اجتماعي جبهه گيری نمي کند بلکه مشاهدات خود را آنگونه که مي بيند به شعر مي کشد. « سُند » تصوير ِ ترس ، پارانويا ، زيبائي ، تلخي و بدکامي ، دانش ، در يک و همان لحظه بازو بسته بودن ، عدم اعتماد به نفس و مفاهيمي از اين دست را به نمايش مي گذارد.
بريل همانطور که با هستي و دنيا مي جنگد با زبان نيز سر ستيز دارد و مرزهای زبان سوئدی را آسوده نمي گذارد. آنها را مي شکند ، بدون اينکه خدشه ای در شکل و فرم زباني ايجاد کند وُ ذهن خواننده را خسته. ميان اجزاء مختلف ِ زبان تفاوتي نيست . کلمات جايگاه يکسان دارند. ويرگول ها ، کاما ها، پرانتز ها ، خط ها و نقطه ها و حتا سمبول هاو نشانه ها همانقدر در رساندن پيام نقش بازی مي کنند که فعل ها ، اسم ها ، صفت ها ، ضماير ، قيد ها ، حروف اضافه ، حروف ربط و از اين قبيل.
بريل ، اما در سطح نمي ماند. به زبان ديگر او عمق را جزء لايفنک سطح مي داند و با ارائه نقل قولي از هوگو وون هامنستهال :" عمق خود را مي پوشاند. کجا؟ در سطح؟" دريچه ذهن خواننده خودرا مي گشايد. ترجمه کتاب « سُند » با مشورت و اجازه رسمي از خانم ايدا بريل صورت گرفته است که به زودی به چاپ خواهد رسيد
--------------------------------------------رباب محب


اندازه دور کمر اروپائي

" پيوست گفته ما ست ، و گفته ی ِ ما زبان حال ماست : ذات هستي گاه مثل آدم ِ تازه وارد عمل مي کند. گاهي دلپذير ی و خوشايند ی با خود به همراه دارد. پرنده ، بطری های شراب و جنس دوم در طبيعت هدايای بزرگي هستند که گاه مي توانند ناب و تازه از راه رسيده حس شوند. وجود ِ امکان ِ دوستي با بلند پرواز ها و همسران بلند پروازها به اضافه کمک هزينه تحصيلي هدايائي الهي است. آنوقت است که طبيعت خوب است . و ما آدمها کلا چيز هائي از ايندست مي خواهيم، برای تازه وارد شدن ، سرو ُ روی خود را تازه مي کنيم
. "
.........................................................اريک بک من - تازه وارد ها


داستاني ماندني

من خلاصه مغز اتريشي هستم. افکارم مرتب و منظم و با قاعده جمع شده. امروز دوباره تمام سطوح بررسي شد. سر و افکار سرجايشان بود.، صورت و حواس برقرار بودند. خانواده اتريشي پاکيزه است و بي نهايت پيوسته. آيا دانمارکي ها صورتشان را قبل از صرف شام مي شورند؟ آيا دست بلژيکي روزی کاملا پاک مي شود؟ دست های اتريشي بسيار تميز و مرتبند روی ميز شام. مغز اتريشي ايستا و محکم است وقتي زنگ صبحانه ، ناهار و پياده روی به صدا در مي آيد. هوای اتريشي پاک و سالم است. آسمان بريتانيائي مه گرفته ، دانمارکي نمناک ، ايتاليائي لزج از غرق و پيشنهادات کثيف. راز های اتريشي محفوظند. مغز اتريشي هميشه قدرت اعتماد به ديگری را دارد. پسران اتريشي پاک و ساکت و خوبند برای همراهي وقت ِ شکار . صورت جوانان اتريشي صاف و بي جوش است. من سر اصطبلبان اتريشي ام و همه چيز سر جايش است. و اصطبلچي اتريشي فقط مي آيد و مي رود. او مرد جوان تنومند با سوادی ست که بار سنگين را تحمل نمي کند. من زين ها ، افسار ها و مهار را روغن مي زنم. در دهان حيوان افسار مي زنم. اسب اتريشي آماده و مهيا ست، سرشار از نيرو ، آماده است به جنگل بزند، آنسوی دشت ، توی ناف ِ قدرتش ، دور از همه ، پس از تعويض ناخواسته کمرنگ. ايتاليا ئي ها خانواده دوست و ُ ولخرجند. فرانسوی ها وقتي به جنگل مي روند نمي دانند چگونه خوکي را شکار کنند. ايرلندی ها خود را شکار مي کنند. اتريشي ها مغز دارند و توانائي زير نگاه بردن ِ همه چيز. در اتريش به آينه های صيقل زده برای نماياندن صورت صاف و ادغام شده اتريشي که هرگز شل نمي شود ، نيازی نيستداستاني از نيرنگ

دانمارکي ها مردمي گِرد ، مهربان و تشنه هستند که مخالفتي با سگ ها ندارند. سگهای دانمارکي موجودات گرد مهرباني هستند با لکه های کوچک روی پوست. سگ دانمارکي هميشه نيرنگي برای ارائه درميکده دارد. من ِ دانمارکي صاحب ميکده ام وميکده ام اتاق پذيرائي همه است. سگان سوئدی موجودات شانه زده ، لاغر و نگراني هستند با اصل و نسب بسيار پيچيده. صاحب سوئدی سگ هميشه ، وقتي حرف مي زند که بخواهد اصل و نسب سگش را با وضعيت پشم های سگش بسنجد. سگ آلماني کلکي برای ارائه درميکده ندارد. صاحبان دانمارکي سگ ها مردمي گرم و تشنه اند که افکار و نوشيدن را با ديگران تقسيم مي کنند. سگ دانمارکي به قلاده نيازی ندارد. سگ های دانمارکي صاحبان خود را همانطور دنبال مي کنند که صاحب سگي ، سگش را تاميکده. ميکده های سوئدی مکان های ضد عفوني شده پودر زده ای هستند با صندلي های ميخدار و موسيقي آبکي امريکائي. ميکده های دانمارکي جای تاريک و دلچسبي است با برچسب ها و گراورهای جالب. زن دانمارکي وارد مي شود. زن اتريشي سرزنده و شادمان به ميکده مي آيد. خنده اش بسيار مفيد است. سگ کوچک ِ گِرد دانمارکي حقه اش را به او نشان مي دهد کنار ميز ميکده من. زن دانمارکي مي خندد و گيلاسش را به سلامتي بينندگان و شنوندگانش بالا مي بردداستاني از گوشت و احساس

همه چيز تن و خورشيد است. عصر ها اسپانيائي ها برای ديد و بازديد درميدان جمع مي شوند. اسپانيائي ها سرشار از خون جاری گرم و احساسات يکجا جمع شده. عمر ايتاليائي ها کوتاه است. ايتاليائي ها يکي دو ساعت تحمل ماندن در جشن را دارند. اسپانيائي ها تا وقتي که جشن ادامه دارد. فنلاندی ها بدون شرح. آنها تا پايان دوام مي آورند اما اين ارزش گفتن و دانستن ندارد. آنها ساکت مي نشيند و نمي جنبند مگر با تانگوی فنلاندی. اسپانيائي ها مي چرخند و با همه مي رقصند. چرخش اسپانيائي ذات ِ چرخش است. تن اسپانيائي ، تن است که مي رقصد. خورشيد اسپانيائي خورشيد ِ ورای ِ خنده است. قلب اسپانيائي برای همواره تپيدن مي تپد و نفرت اسپانيائي توأم با عشق اسپانيائي واقعيت اسپانيائي است. ما همه چيز را مي رقصيم من گِرد خورشيد مي رقصم. فرانسوی ها صحنه ای را که يوناني ها نقش مي زنند برهم مي ريزند. غذای اسپانيائي ها غذای کاملي است، خواب بعداز ظهر اسپانيائي خواب سنگين و خوبي است. زن اسپانيائي برای يکدور فلامينکو رقصيدن از خواب بر مي خيزد. مرد اسپانيائي برای انتخاب گاوی ميان گاو ها از خواب بر مي خيزد. خون گوشت اسپانيائي همه چيز را مي خشکاند و خيسي ای برای فردا نمي گذارد. خورشيد بريتانيائي همه چيز را رطوبت ناپذير مي خواهد. بريتانيائي ها کم خونهای ِ نادمي زير چتر هستند. اسپانيائي ها شب به ديدار هم مي آيند با پوست قهوه ای که گرم مي کند. اسپانيائي مي ماند و تسليم نمي شود. همه چيز تن و خورشيد است. همه چيز قلب و خورشيد و خون
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!