چهارشنبهگُه (Die Scheiße)
شعری از هانس مگنوس انتسنز برگر
همراه بررسی شعر
فرشته وزیری نسب


همیشه حرف اوست
انگار همه چیز تقصیر اوست
نگاهش کنید چه آرام و فروتن
میان ما جا می گیرد
نمی دانم چرا نام نیکش را می آلاییم
با نام رییس جمهورآمریکا، پلیس،
جنگ یا سرمایه داری

چه روان است او
و چه ماندنی نام هایی که همراهش می آوریم
این موجود نرم خو را
بر زبان می آوریم
ومنظورمان استثمار است
آیا نباید واژه ای که ادا می کنیم
خشممان را یک جوری ادا کند؟

مگر مارا سبک نمی کند؟
با ترکیب نرمش
و طبیعت بی خشونتش
مگر از همه ساخته های بشر
بی ضرر ترین شان نیست
آخر چکار مان کرده این گه؟

ترجمۀ دکتر فرشته وزیری نسب
فرانکفورت مارس 2010


در این شعر انسنزبرگر از صنعت هجو استفاده کرده است. خواننده در وحله اول از عنوان شعر یکه می خورد اما به تدریج مقصود شاعر را درک می کند. در زبان آلمانی کلمه گه یا کثافتSchieße) ) به وفور در محاورات روزمره برای بیان خشم یا ناراضی بودن از چیزی بکار گرفته می شود. شاعر در این شعر به استفاده از این کلمه برای ابراز خشم اعتراض می کند و می گوید در مقایسه با بقیۀ تولیدات بشر مثل جنگـــ «گه» طبیعتی بی خشونت دارد و نباید نامش را با همنشینی با چیزهای خشونت زا خراب کرد. در بند اول شاعر به رییس جمهورایا لات متحده، پلیس، جنگ و سرمایه داری اشاره می کند که آدم ها برای بیان عصبانیتشان به آنها گه یا کثافت خطاب می کنند و در خواست می کند که نام نیک گه را کنار این نام ها نگذارند تا آبرویش نرود. در بند بعد طبیعت گه را که روان و ملایم است را با چیزهای دیگری که بدانها نسبت داده می شود مقایسه می کند و آنها و اثر نامطلوبشان را مانا می بیند. و از خواننده می پرسد که نباید ما به جای گه واژه هایی بکار بریم که خشونت موجود در این نهاد ها را بیان کنند . در بند آخر به دفاع از گه بر خواسته و تاکید می کند کار آیی گه به مراتب از بقیۀ تولیدات بشری بیشتر است چون هم ما را سبک می کند و هم ضرری برای کسی ندارد. این انتقاد تند از بشر و دست آورد های خشونت آمیزش در ساختاری هجو آمیز از مشخصات شعر سیاسی انسنزبرگر است. در این هجو انسنزبرگرگاه کلمات فاخر و سبک فخیم را برای بیان چیزی بی ارزش بکار می برد و علاوه بر ایجاد نوعی طعنه ادبی از پارادوکس نیز در آن استفاده می کند. در بند های اول وقتی از آلوده شدن نام گه با نام ریس جمهورها، پلیس یا سرمایه داری صحبت می شود برای خواننده و به ویژه خوانندۀ محافظه کار بسیار تعجب انگیز است اما در بند آخر مشخص می کند که این تولید بشری در مقابل نهاد های خشونت زای دیگر از خوی ملایمی بر خور دار است.اگر ما کلمه گه را به عنوان فحش به کار می بریم چون چیز کثیفی است خشونت نهفته در نهاد های اجتماعی،سیاسی و بعضی افراد در قدرت کثیفتر از آنست که این کلمه را برای ابراز نفرت از آنها بکار ببریم. این طنز تند کمی هم از سنت «کا باره»((Kabarett در آلمان می آید که نوعی نمایش تک نفره است و در آن گوینده به هجو موضو عات سیاسی اجتماعی یا اشخاص مشهور می پردازد.
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!