دوشنبه
ش.اشيدن در بعدازظهر داغ
نمايشنامه تك پرده اي
رضا آشفته

سياهي . نفس هاي گرم و خسته از دل موسيقي دلهره و هراس بيرون مي دود . دويدن و دويدن . سرفه هاي ممتد . افتادن و برخاستن و باز هم دويدن .
نور . ذره ذره نور مي آيد و سه دايره دوار روشنايي در دل تاريكي شكل مي گيرد .
سه نوجوان بالباس هاي يك شكل و خاكستري در اين دايره ها با پريشاني و ترس محاط شده اند .
گويي سوزش شديدي در مثانه هاي خود احساس مي كنند و هر سه مانده اند كه چه كار بكنند . آنها در واماندگي و ترديد مدام مچاله مي شوند . اولي رو به تماشاگران با صورتي سالكي و زخم هاي ناسور . دومي با قدي كوتاه و هيكلي خپل در سمت راست و به صورت نيم رخ رو به تماشاگران . سومي با قد و بالايي كشيده و پشت به تماشاگران .
-

اولي : ها ها ها ... حالا بايد چه كار كنيم ؟

دومي : بهتره بشاشيم .

سومي : منم احساس سوزش دارم .

اولي : خب بسوز .

سومي : مگه شما حالتون ...

اولي : منم شاش دارم .

دومي : مال سدر و كافوره .

سومي : و آب ليموي زيادي .

اولي : بهتره بشاشيم و بزنيم به چاك .

دومي : هوا پسه .

سومي : من كه بريدم .

اولي : اينجوري گير مي افتيم .

دومي : منم جر خوردم .

اولي : حيف كه سوزن نخ ندارم !

دومي : بيا سوزنشو بهت بدم .

اولي : اونو بكن تو ...

سومي : بي تربيتا .

دومي : زر نزن خوشگله .

سومي : مرسي .

دومي : با من يك به دو نكن .

اولي : با مني ؟!

سومي : نه با خوشگله اس .

دومي : زر زر موقوف .

اولي : زيادي رودار شدي .

دومي : كمال همنشين و گل و خاك .

اولي : به چپش .

سومي : بي تربيتا .

دومي : نه به راستش .

سومي : ااا ... هم به چپ و هم به راستش .

اولي : تو هم دم در آوردي مارمولك .

دومي : من دمبشو مي چينم .

سومي : واي از دست شما .

دومي : نكبت تو خفه .

اولي : الانه كه سر و كلشون پيدا بشه .

سومي : اينجا برهوته .

اولي : اونا جادوگرند .

سومي : و ما سه تا پخمه ؟

دومي : هو پخمه باباته .

سومي : ازت مي خوام بابا و ننه رو ...

دومي : نداري كه دل بسوزوني .

اولي : من كه داشتم اين حال و روزمه .

سومي : نبايد ريسك مي كردي .

اولي : حتما زندگي شيرينه و ...

دومي : از اين مزخرفا حالم به هم مي خوره .

اولي : بياد بريم .

سومي : كجا ؟

دومي : اينجا مي ميريم .

اولي : اگه دستشون به ما برسه .

سومي : دارالتاديب لعنتي .

دومي : جهنم .

اولي : من حاضرم بميرم و ...

دومي : لعنتي مرگ ترس داره .

سومي : من شاش دارم .

دومي : خيلي .

اولي : نه بيشتر از من .

دومي : در بيار و شر شر .

اولي : من ؟

دومي : نه بابام .

اولي : تو كه فقط از كون بابات بخور .

دومي : نه بابام بخوره .

اولي : مال تو شيرين تره .

دومي : تلخ وتند مثل سدر و كافور .

سومي : خواجه اينقده اسمشو نيار .

دومي : حتما شدي .

سومي : مثل تو .

اولي : مثل من و همه ي اونايي كه ...

دومي : يادش رفته بوي كافور و ...

سومي : منم بيزارم .

دومي : من مي شاشم .

اولي : بعدم مي زنيم به چاك .

دومي : هوا پسه .

سومي : من كه بريدم .

اولي : اينجوري گير مي افتيم .

دومي : من ديگه نمي گم جر خوردم .

اولي : ولي تو جر خوردي .

دومي : تو چي طاعون .

اولي : سالك بهتر از جر خوردنه .

دومي : اونم زوركي .

سومي : خب ...

دومي : با يه معامله سياه و برزنگي .

سومي : ااا...

دومي : بلندتر از مال خر .

سومي : لطفا ...

دومي : تو تاريكي بي تف و كرم .

سومي : بسه .

دومي : فرو ميشه تو تنم .

سومي : چه وهشتناك .

دومي : نامرد عوضي دستامو باز كن .

سومي : كثافت اون درد مي كشه .

دومي : مگه دستم يه روزي ...

سومي : اونا به هيچكي رحم ندارند .

دومي : آخخخخخخخخخخخخخخخخ

سومي : ولش كن بي شرف اون درد داره .

دومي : مردممممممممممممممممممممم

سومي : بازش كن خوني شده .

دومي : واييييييييييييييييييييييييييييييييي

سومي : لعنتي ! لعنتي !

دومي : ديدي كه جر خوردم و ...

اولي : من لال موني گرفتم .

سومي : منم فقط زر زر كردم و ...

دومي : اما من جر خوردم .

سومي : تجاوز بگو تجاوز .

دومي : چون منو هلو مي ديد و تپلو .

اولي : پس من چي ؟

سومي : تو هم اسمت رو مي ذاري مادر .

اولي : من و اين همه هندونه .

سومي : تو مادرم نيستي .

اولي : تو هم اسمتو ميذاري پدر .

سومي : منو از پرورشگاه آوردي .

اولي : بازم تا خرخره خوردي .

سومي : حالا تو مادرمي تا ...

اولي : مادرو دق دادي و حالا من ...

سومي : تو مي خواي منو بخري !

اولي : من كار مي كنم و تو دود ...

سومي : من مي ترسم .

دومي : من مي شاشم .

اولي : زود باشيد .

سومي : من مي سوزم .

دومي : منم .

اولي : من ...

سومي : ندارم .

دومي : زور بزن .

سومي : مي سوزم خيلي .

دومي : چاره چيه !

اولي : آب .

دومي : چي ؟

اولي : مثانه ها خشكند .

سومي : سراب .

دومي : چي ؟

اولي : الانه كه سر و كلشون پيدا بشه .

سومي : اينجا برهوته .

اولي : اونا جادوگرند .

سومي : و ما سه تا پخمه ؟

دومي : هو پخمه باباته .

اولي : ها پخمه اس .

دومي : كي ؟

اولي : من .

سومي : من نه .

اولي : من .

سومي : من هميشه شاگرد اول بودم .

اولي : منم كتك خور كلاس .

دومي : بشاشيد و بريم .

اولي : وقت تنگه و دشمن هوشيار .

سومي : من بيدارم .

دومي : من خوابم مياد مگه ...

سومي : عيبه .

اولي : مثل صورت من .

دومي : ها مثل ...

سومي : چرا نمياد ؟

دومي : كي ؟

اولي : شاش .

دومي : يه زور ديگه ها ...

سومي : نه خشكه .

اولي : داغه هوا ما آب ...

دومي : والا منم هرچي مي زنم .

سومي : بي تربيتا .

اولي : ايولته آقا بازم يه تلمبه ي ديگه شايد ...

سومي : نه !!

دومي : يالا .

سومي : كجا ؟

دومي : اينجا مي ميريم .

اولي : اگه دستشون به ما برسه .

سومي : دارالتاديب لعنتي .

دومي : جهنم .

اولي : چه جاي خوبي !

سومي : بوي مرگ مي ده .

دومي : سدر و كافور !

اولي : من كه اينجا مي ميرم و ...

سومي : نه .

دومي : من كه سگ جونم و بايد ...

اولي : آخرم مي كشي اون بوگندو رو .

سومي : نه من نمي تونستم پس فرار كردم .

دومي : باشيشه شكسته پشتشو خراشيدم .

اولي : آرزوم شده بود مرگ پدرم .

دومي : سگ جون نمرد و بازم بلاي جونم شد .

سومي : بي شوهري زده بود به سرش .

اولي : اون يه مال باخته بود .

دومي : نمي دونم ! شايد آه مادرم ...

اولي : هيچي نداشت منم زدم به چاك .

دومي : شايدم بابا عاقم كرده .

سومي : فكر مي كردم جيمز جويس بشم .

اولي : سگه ؟

دومي : نه اسم روباس .

سومي : يه نويسنده بزرگ و ايرلنديه .

دومي : كلاس بالا بيا پايين باهم باشيم .

سومي : همشهري ساموئل بكت .

اولي : گربه ؟

دومي : آه !

سومي : خوبش اين بود كه كتابخونه داشت .

اولي : نه من ميرم .

سومي : مال شوهرش بود .

دومي : چه شاشي ميشه اين شاش .

اولي : اگه بياد .

سومي : مي خواست نويسنده بشه .

اولي : مي سوزه و نمياد نامرد .

سومي : شد وكيل و پولدارشد .

دومي : مال منم آتش گرفته لامصب !

سومي : وقتي مرد زنه همه رو بالا كشيد .

اولي : من تشنمه .

سومي : بعد هوس كرد كه با من بخوابه .

دومي : زور بزن .

سومي : منم تو فكر يوسف بودم و زليخا .

اولي : شاش لعنتي .

دومي : اينم كلاس ميذاره واسه ما .

سومي : اون مي گفت مثل موسي و آسيه ...

اولي : بريز ديگه .

سومي : مي خواست بده منو بكشن .

دومي : اه ه ه ه ه ...

سومي : بي آس و پاس بودم و ...

دومي : من مي شاشم حالا مي بينيد .

اولي : منم .

سومي : نشاش رو من نكبت .

دومي : من ؟

اولي : من ؟

سومي : من يه آدمم نه سنگ توالت .

دومي : من مي شاشم .

سومي : كثافت دهنمو سوزوندي .

اولي : منم مي شاشم اگه بياد .

سومي : وجودمو خيس كردي لعنتي .

اولي : من ؟

دومي : من ؟

سومي : تو نجس .

اولي : هي ...

دومي : مي زنم زير گوشت ها .

سومي : ديگه نمي رم اونجا .

دومي : بيچاره هنو اونجاس .

اولي : كثافت فكر كردم با منه .

سومي : حتي اگه بميرم .

دومي : من مي ترسم مث سگ .

اولي : بهتره از اون جهندم .

سومي : بياد بميريم .

اولي : چه جوري ؟

دومي : مگه ميشه ؟

سومي : بايد احساس كنيم .

دومي : فضانورد اينجا زمينه .

سومي : پس بريم ديگه ...

اولي : ما چي مي خوايم ؟

دومي : پدرشو بايد در بيارم .

سومي : من ميرم .

اولي : شاشت مونده .

دومي : ما بايد بشاشيو رو زمين داغ .

سومي : شاشم نمياد .

دومي : زور بزن بايد بياد .

اولي : مي ترسم دلم داره شور مي زنه .

سومي : اگه برسند .

دومي : من كه جر خورده ام پس چه باك .

اولي : منم كه زشتم .

سومي : يعني نوبت منه .

دومي : امتحانش مجانيه .

اولي : بمون تا جرت بدن .

سومي : آشغالا .

دومي : اين يعني زر الكي .

اولي : يعني گه زيادي ...

سومي : اي كاش مي موندم و ...

دومي : منم اگه زير بار مي رفتم ...

اولي : من چي ؟

دومي : سخت گير بودن و پر توقع .

اولي : آها من هيچي !

سومي : هيكلمو شاشيدن .

اولي : پرده ي گوشمو پاره كردن .

دومي : ...

سومي : من يه بازنده ام .

اولي : مات و گنگ موندم ...

دومي : مي خوام همه رو بكشم .

سومي : تو قمار زنگي بد آوردم .

اولي : مثل بابا .

دومي : خاك بر سرم شد .

سومي : عرضه ي خودكشي ام نداشتم .

دومي : مگه تو هم ...

سومي : پرمنگنات برم گردوند .

دومي : طنابم خيلي نازك بود .

اولي : تفنگ بابام گلولش مشقي بود .

سومي : نه زندگي شيرينه .

دومي : مث شاش .

اولي : مگه خوردي كه ميگي .

دومي : آره با دهن تو .

اولي : مي شكنم فكتو .

سومي : نه فقط دوستي .

دومي : زر موقوف .

اولي : وقتي دو تا مرد حرف مي زنند .

دومي : تو بمير .

سومي : منم يه انسانم .

اولي : حق حيات داري .

دومي : نه دستشويي .

اولي : همه جه رو گند زدي .

سومي : وايييي من داره ...

اولي : چي ؟

دومي : بنال ديگه .

سومي : شاشم مياد .

اولي : دروغه !

دومي : زكي خيال باطل .

سومي : ااااااااااه !

اولي : سركاري بابا .

سومي : انگشتمو ببين .

اولي : چي ؟

دومي : خون ...

سومي : خيسه !

اولي : يعني ؟

دومي : شاشيده .

سومي : آفرين ! شمام تلاش كنيد تا ...

اولي : همشو ؟

سومي : فقط يه قطره .

دومي : بلا خودتو كشتي .

اولي : توله سگ خوش شانسه .

دومي : فقط يه قطره !

اولي : يعني موفق شدي .

سومي : من اميدوارم .

دومي : كي اميدو طلاق ميدي .

اولي : تو هم زور بزن شايد ...

دومي : زور الكي برا هيچي !

سومي : من بازم تلاش مي كنم .

اولي : بابا تو ديگه كي بودي ها .

سومي : يونس تو دهن نهنگ .

دومي : دمت گرم منم ماركوپولو .

اولي : منم تارزان .

دومي : اينم برهوت و جاده ي ابريشم .

سومي : چرا ول معطليد .

اولي : بزنيم به چاك .

دومي : هوا پسه .

سومي : آها آها ...

اولي : دبس دبس ...

دومي : بوم ببه بوم ببه ...

آن ها با صدايشان دم مي گيرند و بكوب مي نوازند و بريك دنس مي كنند . گويي از تلا طم تن هايشان فارغ مي شوند و آزادانه به آسمان بال مي گشايند .

رفته رفته نور مي رود و در تاريكي ، صداي شاشيدن مي آيد كه ذره ذره تند تر مي شود . رعدي در آسمان سياه و بارشي طوفاني ...
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!