دوشنبه

شعرهایی از دكتر حميدرضارحيمى

اميد
.
به تو نگاه می کنم
آنگاه که جهان
تاريک می شود
و شکر می کنم ترا
که سبزی هنوز
که هنوز می تابی...


ويژگی
-
اين جا هر روز
فاصله می گيری
از آنچه
بوئيدنی ست
از آنچه شنيدنی ست
نرخ ارز، يعنی
نمی گذارد.
***
راستی،
بازار سهام را،
می شود آيا ـ لحظه ای تعطيل کرد
و دستی کشيد
بر سر گياهی خُرد که دارد
در اين سنگلاخ
می رويد؟


سقوط
-
ما که رسيديم
ماه افتاده بود
روی فرش
گل ها پريشان شده بودند
و بويشان را باد
برده بود


کليد را، گم کرده بود خدا
دست و پايش را نيز!
همسايه ها خبر شدند
با جارو برقی هاشان آمدند
و خُرده های ماه را
از روی فرش ها
ناشيانه روفتند...

تصوير
-
لباسم را
سخت می تکانم
و موهايم را نيز
و به پيرمردی که
در آينه است می گويم:
باد را می بينی؟
انگار خاکستر می آورد!...


فراموشی
-
...راستی،
يادم رفت بگويم
که امروز
عافيت هم
در دسترس است، اگر بخواهيد.
و شادی
پشت ديوار بلندی ست
که در همسايگی من است

***

و نيـــز ،
مشتی سکه که در آب می درخشند
آبی که هم چنان
از هستی تهی ست
و يک ماهی
که فکر می کند
کاش سکه ها را بر دارد
و برود به مک دونالد...
***
شما
نمی دانم که چه می کنيد
اما من هم چنان
به انتظار می مانم
تا ماهی
تصميم بگيرد


فکر گمشده
-
... هنوز هم
پشت پنجره ست.
***

به نظر
پرنده می آمد
و شايد هم
ماهی

درخت را گاه، به ياد می آورد
يا بانوئی، زيبا و جوان
يا سربازی
خسته و خاک آلود...
***
موج است آيا
يا چين پيشانی
يا شيار شلاق
يا اصلاً کاسه ای
که از چيزی، لبريز شده است؟
***
نمی دانم
امّا هنوز
پشت پنجره است...

با آئينه
1
سقف من بايد، آينه باشد
که از آن، مدام بر شعرم
تصوير می چکد
2
هميشه می شکند آينه
چون هرگز
دروغ نمی گويد

3
گاه تا صبح،
گوش می دهم
به صدای خيال انگيز
چکّه ی فکر
از آينه
و آينه از فکر

4
عاقبت روزی
خسته می شود
و از آينه
بيرون می آيد
آن که سال هاست
در کوچه باغ های آينه
پنهان شده است

5
بايد انديشيد، به روزی که
آينه ها
خاطراتشان را، منتشر کنند!...
6
ديريست
که آينه هم ديگر
مرا
به جا نمی آرد…


7
شعرم
گاه فروکش می کند و گاه
سر ريز می شود
اين را من
از جذر و مَدِّ آينه
حدس می زنم

8
از لب آينه بر می خيزم
تور و قلاب را بر می چينم
و نيز سبدم را، که از تصوير
لبريز شده است
9
صدای آينه می دهد دلم
وقتی که، می شکند...


0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!